INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PROJEKT LEASING

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Piotr Tkaczewski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Tkaczewski Projekt
Leasing- dalej również jako PROJEKT LEASING, informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Tkaczewski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Tkaczewski Projekt
Leasing, adres: pl. Kościuszki 7 (I piętro budynku pok. 25), 32-200
Miechów, tel. _____730073999___, e-mail:
____biuro@projektleasing.pl_________.
Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie
danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków
ochrony danych osobowych.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzenia
umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Powyższe oznacza, że PROJEKT LEASING przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia
poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
b) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur
oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
c) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO];


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące
podmioty: podmioty obsługujące kadry i płace, podmioty świadczące
obsługę prawną czy podatkową, podmioty świadczące obsługę informatyczną,
organy publiczne (US).


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy
oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie
dłużej niż 10 lat.


5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych,
których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy _biuro@proejktleasing.pl__________.
2


6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich
nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i
związanych z nią obowiązków podatkowych.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
(poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji
międzynarodowej.


8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych
osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie
skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.


9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
Niniejszym potwierdzam, że otrzymałam/em informację w zakresie
przetwarzania moich danych osobowych i jest ona dla mnie zrozumiała i
czytelna.

Close Menu